ریاست جمهوری

جستجو (کلیک کنید)

نام و نام خانوادگی | انتخابات | دوره | مرحله | استان | شهر | حوزه ی انتخابیه | آراء ماخوذه | درصد آراء ماخوذه | وضعیت | شناسه

انتخابات : ریاست جمهوری-> دوره پنجم
وضعیت: منتخب

انتخابات : ریاست جمهوری-> دوره سوم
وضعیت: منتخب

انتخابات : ریاست جمهوری-> دوره چهارم
وضعیت: کاندیدا

انتخابات : ریاست جمهوری-> دوره دوم
وضعیت: منتخب

انتخابات : ریاست جمهوری-> دوره چهارم
وضعیت: منتخب

انتخابات : ریاست جمهوری-> دوره ششم
وضعیت: کاندیدا

انتخابات : ریاست جمهوری-> دوره اول
وضعیت: منتخب

انتخابات : ریاست جمهوری-> دوره هشتم
وضعیت: منتخب

انتخابات : ریاست جمهوری-> دوره هفتم
وضعیت: منتخب

انتخابات : ریاست جمهوری-> دوره دهم
وضعیت: منتخب

انتخابات : ریاست جمهوری-> دوره نهم
وضعیت: منتخب

انتخابات : ریاست جمهوری-> دوره ششم
وضعیت: منتخب

انتخابات : ریاست جمهوری-> دوره یازدهم
وضعیت: کاندیدا

انتخابات : ریاست جمهوری-> دوره یازدهم
وضعیت: منتخب

انتخابات : ریاست جمهوری-> دوره اول
وضعیت: کاندیدا

انتخابات : ریاست جمهوری-> دوره دوم
وضعیت: کاندیدا

انتخابات : ریاست جمهوری-> دوره نهم
وضعیت: کاندیدا

انتخابات : ریاست جمهوری-> دوره نهم
وضعیت: کاندیدا

انتخابات : ریاست جمهوری-> دوره پنجم
وضعیت: کاندیدا

انتخابات : ریاست جمهوری-> دوره دهم
وضعیت: کاندیدا