کاندیدای احتمالی شواری شهر و روستا-> استان لرستان( دوره پنجم)
فرامرز شیراوند(کاندیدای احتمالی)
حوزه ی انتخابیه : خرم اباد
فرامرز شیراوند
علی قاسمی(کاندیدای احتمالی)
حوزه ی انتخابیه : بروجرد
علی قاسمی
تاریخ
جمعه, 25 فروردین 1396
جمعه, 18 فروردین 1396
سامانه مدیریت برنامه کاندیدا
تبلیغات
طراحی سایت برای کاندیدا
تبلیغات