کاندیدای احتمالی شواری شهر و روستا-> استان فارس( دوره پنجم) -> حوزه انتخابیه شیراز
حمیدرضا میرزایی(کاندیدای احتمالی)
حوزه ی انتخابیه : شیراز
حمیدرضا میرزایی
سامانه مدیریت برنامه کاندیدا
تبلیغات
طراحی سایت برای کاندیدا
تبلیغات