کاندیدای احتمالی شواری شهر و روستا-> استان آذربایجان غربی( دوره پنجم) -> حوزه انتخابیه ارومیه
داود نصیرخواه(کاندیدای احتمالی)
حوزه ی انتخابیه : ارومیه
داود نصیرخواه
سامانه مدیریت برنامه کاندیدا
تبلیغات
طراحی سایت برای کاندیدا
تبلیغات