کاندیدای احتمالی شواری شهر و روستا-> استان قزوین( دوره پنجم) -> حوزه انتخابیه البرز
عباس سعادتمند(کاندیدای احتمالی)
حوزه ی انتخابیه : البرز
عباس سعادتمند
سامانه مدیریت برنامه کاندیدا
تبلیغات
طراحی سایت برای کاندیدا
تبلیغات