کاندیدای احتمالی شواری شهر و روستا-> استان خوزستان( دوره پنجم) -> حوزه انتخابیه مسجد سلیمان
جمشید عزیزپور(کاندیدای احتمالی)
حوزه ی انتخابیه : مسجد سلیمان
جمشید  عزیزپور
سامانه مدیریت برنامه کاندیدا
تبلیغات
طراحی سایت برای کاندیدا
تبلیغات