کاندیدای احتمالی شواری شهر و روستا-> استان فارس( دوره ششم)
محمد حاجتی نیا(کاندیدای احتمالی)
حوزه ی انتخابیه : شیراز
محمد حاجتی نیا
تاریخ
چهارشنبه, 05 خرداد 1400
چهارشنبه, 05 خرداد 1400
چهارشنبه, 05 خرداد 1400
دوشنبه, 27 اردیبهشت 1400
جمعه, 17 اردیبهشت 1400
سامانه مدیریت برنامه کاندیدا
تبلیغات
طراحی سایت برای کاندیدا
تبلیغات